Vaaliteemat


Nuorena ehdokkaana luonnollisestikin tiedän eniten nuoria ihmisiä koskettavista asioista. Me nuoret olemme tulevaisuuden tekijöitä ja etenkin väestökadosta kärsivä Lappi tarvitsee nuoria asukkaita tänne. Haluan kuitenkin olla jokaisen Lappilaisen asialla ikään katsomatta. Haluan esimerkiksi korostaa koko Suomen pitämistä elinvoimaisena. Alla kerron neljästä tärkeimmästä vaaliteemastani.

Pidetään koko Suomi elinvoimaisena

Olen alunperin kotoisin Tuusulasta, mutta lukion jälkeen tein päätöksen, että haen pelkästään Lappiin opiskelemaan. Olen ihastunut Lapin talveen, luontoon ja kulttuuriin. Vaikka nyt tunnen itseni jo paikalliseksi, olen elänyt myös siinä kuuluisassa pääkaupunkiseudun kuplassa. On hyvin yleistä, että ei osata ajatella muuta kuin omaa lähiympäristöä ja sitä, mihin on totuttu. Suomi on kuitenkin maakuntiensa summa ja eri maakuntien kulttuurit ovat rikkaus. Jokaista kulttuuria tulee vaalia eikä mikään maakunta saa nousta arvoltaan toisen yläpuolelle. Jokaisella on oikeus valita, missä haluaa elämänsä viettää. Siksi jokainen maa- ja paikkakunta täytyy pitää elinvoimaisena.

---------------------------------------------------------------------------

- Koko Suomi täytyy pitää elinvoimaisena: valtion täytyy turvata tarpeelliset palvelut ihmistä lähellä asuinpaikasta riippumatta

- Jotta elinvoima säilyy kaikkialla, muuttotappioalueita tulee tukea verokevennyksin, alueellistamisohjelmalla ja edistämällä etätyömahdollisuuksia

- Suomen eri maakuntien kulttuureja tulee varjella ja vaalia

- Joukkoliikennettä tulee kehittää, mutta Suomi on pitkien välimatkojen maa. Autoa tulee voida käyttää tulevaisuudessakin näillä pitkien välimatkojen alueilla

- Lapista täytyy tehdä paikka, jonne nuori haluaa muuttaa ja perustaa kotinsa.

"Jokainen koti on maailman keskipiste" - Santeri Alkio

Koulutus ja tasa-arvo Suomen tulevaisuuden pohjana

Suomi on koulutuksen kärkimaita ja se on samalla Suomen valttikortti. Maksuttomalla ja laadukkaalla koulutuksella taataan jokaiselle lapselle ja nuorelle samat mahdollisuudet kehittyä, oppia ja menestyä. Koulutuksen tulee olla jokaisen saavutettavissa ja jokaisella on oikeus saada koulutusta perheen varallisuudesta riippumatta. Toisen asteen koulutus pitää saada aidosti maksuttomaksi, oli kyse sitten lukiosta tai ammattikoulusta.

Jokaisen ihmisen tulee olla tasa-arvoinen sukupuolesta, iästä, seksuaalisesta suuntautumisesta, ihonväristä, uskonnosta, mielipiteestä, vammasta tai muusta seikasta riippumatta. Syrjinnän ja kiusaamisen täytyy loppua kouluissa, työpakoilla, yhteisöissä, julkisissa tiloissa ja ihan kaikkialla.´Suomen täytyy näyttää esimerkkiä muille maille ja olla tasa-arvon edelläkävijä eikä mikään laki saa rikkoa ihmisoikeuksia.

---------------------------------------------------------------------------

- Toiseen asteen tulee olla maksuton kaikille: näin jokaiselle nuorelle turvataan samat mahdollisuudet oppia ja menestyä

- Perinteisestä ylioppilaskirjoitusten mallista on luovuttava

- Korkeakoulutus on turvattava jokaisessa maakunnassa

- Lapin yliopistolla on suuri merkitys kansainvälisessä arktisen alueen yhteistyössä. Lapin yliopisto tulee säilyttää itsenäisenä jatkossakin.

- Lapsen saannin kynnystä on madallettava kouluttautumisen aikana

- Translakia on uudistettava niin, ettei se riko ihmisoikeuksia

- Tasa-arvo on saavutettava samaa työtä tekevän naisen ja miehen välille

- Kaikkia koskeva kansalaispalvelumalli on otettava käyttöön epätasa-arvoisen asevelvollisuuden sijaan

- Saamelainen alkuperäiskansa on koko Suomen rikkaus. Saamen kielten ja kulttuurin vaaliminen on yhteinen tavoitteemme 

Terve arki ja liikunta terveyden tukena

Yhteiskunnan tulee tehdä kaikkensa sen eteen, että jokainen suomalainen saa elää mahdollisimman terveen elämän. Luonnollisestikaan yhteiskunta ei pysty estämään esimerkiksi tiettyjen sairauksien tai vammojen syntyä, mutta sairauksien ennaltaehkäisyyn ja ihmisten valintoihin politiikassa pystyy vaikuttamaan. Ihmisten valintoja tulisi ohjata verotuksella terveelliseen suuntaan ja kattavan terveydenhuollon tulisi olla jokaisen ihmisen saavutettavissa kaikkialla Suomessa. Vammaisia ja liikuntarajoitteisia ei saa unohtaa, vaan heille pitää luoda samalla tavalla mahdollisuudet elää aktiivista ja täysipainoista elämää.

Kotonani on painotettu aina liikunnan merkitystä ja olin 5-vuotias, kun ensimmäistä kertaa mulle lyötiin nappikset jalkaan ja vietiin jalkapallokentälle. Liikunta on yksi suurimmista iloista sekä voimavaroista elämässäni, eikä sen yhteiskunnallistakaan merkitystä voi väheksyä. Liikunnan vaikutukset ihmisen elämään ja terveyteen ovat kiistattomat; oli kyseessä sitten mielenterveydellinen ongelma, sydän- tai verisuonisairaus tai tuki- tai liikuntaelinsairaus, kaikkien näiden riskiä voi pienentää liikunnalla jopa huomattavasti. Liikunnasta saa älyttömästi energiaa ja sen kautta voi löytää samanhenkisiä ihmisiä. Sosiaalinen, fyysinen ja psyykkinen ulottuvuus - ne kaikki kohtaavat liikunnassa. Lapsia ja nuoria pitäisi ohjata sekä perheen että yhteiskunnan suunnilta liikunnan pariin, jolloin siitä tulee normaali elämään kuuluva säännöllinen tapa. Ei ole yhtä oikeaa tapaa liikkua: oli se sitten lumitöiden tekemistä, huippu-urheilua tai mitä tahansa siltä väliltä. Olen itse kokenut urheilun kohentavan elämänlaatua sekä ystävien ja mielenterveyden kannalta että fyysisestäkin näkökulmasta. Siksi haluan tuoda liikunnan osaksi omaa eduskuntavaalikampanjaani.

---------------------------------------------------------------------------

- Jokaisella lapsella on oikeus tarvittaviin rokotteisiin, eikä vanhemmalla saa olla mahdollisuutta estää rokotteen ottamista

- Terveyspalveluiden tulee olla jokaisen suomalaisen saavutettavissa ja hoitoon tulee päästä inhimillisessä ajassa varallisuudesta riippumatta

- Maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille

- Peruskoulussa on ohjattava lapsia liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen, sillä liikunta on terveen elämän yksi merkittävimmistä tekijöistä lähes jokaisella hyvinvoinnin alueella.

- Monipuoliset liikuntamahdollisuudet on taattava jokaiselle, jotta liikunnan omaksuminen osaksi arkea olisi mahdollisimman helppoa
- Jalkakäytävät tulee pitää siinä kunnossa, että polkupyöräily, juokseminen ja kävely on mahdollisimman helppoa vuoden ympäri.


"Jokainen syy, joka estää kuntoilun, on tekosyy" - Urho Kekkonen

Luonto mukana päätöksenteossa

On muistettava, että jokainen maa voi vaikuttaa vain omiin asioihinsa. On turhaa miettiä, kuinka pieni vaikutus Suomen toiminnalla on tässä suuren maailman kokonaisuudessa. Ilmastonmuutos ei ole uskon asia, se on todellisuus ja meidän tulee tehdä kaikkemme ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi omalta osaltamme. Luonto tulee ottaa aina poliittisessa päätöksenteossa huomioon. Yhteiskunnan täytyy tehdä ihmisille helpoksi kestävän kehityksen mukainen arkipäiväinen toiminta.

Rakastan luonnossa liikkumista ja haluan, että myös tulevat sukupolvet voivat nauttia luonnon tarjoamista mahdollisuuksista ja elää terveellisessä elinympäristössä. Kalastus, sienestys, marjastus ja metsästys ovat olleet aina suuri osa suomalaista luontosuhdetta ja näiden perinteiden tulee saada jatkua.

---------------------------------------------------------------------------

- Puhdas luonto on Lapin matkailun kannalta tärkeää. Luonnonrauha ja koskemattomuus ovat meidän kilpailuvaltteja. Myös esimerkiksi porotalous kuuluu Lapin luontoon ja Lappilaiset kaivos- ym. hankkeet on sovitettava yhteen sekä porotalouden että luonnon kanssa.

- Suomi elää metsästä ja metsätalous on Lapissa tärkeässä roolissa. Metsien kasvua on lisätty suomessa määrätietoisella työllä ja tätä työtä on jatkettava. Metsänomistajia tulee kannustaa kasvattamaan ja hoitamaan metsää kestävän kehityksen mukaisesti. 

- Kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa täytyy edetä määrätietoisin mutta inhimillisin askelin

- Luonto täytyy ottaa vahvasti mukaan poliittiseen päätöksentekoon ja miettiä kriittisesti syy-seuraussuhteita myös luonnon kannalta

- Kierrättäminen tehtävä helpoksi jokaiselle suomalaiselle

- Paikallistaloudet ovat ekologinen ratkaisu ja siksi niitä on tuettava

- Liikenteessä on siirryttävä uusiutuviin polttoaineisiin askel kerrallaan

- Maapallo tulee antaa seuraavalle sukupolvelle paremmassa kunnossa kuin olemme sen saaneet